10 kolejka Europraga Vitasport 2017

24-09-2017

09:00 Saskersi Old Boys v Amerika
09:45 Avanti v Dożynki Grochów
10:30 Pretendenci v DB Kamionek

U59 v PAUZA