REGULAMIN PRASKIEJ LIGI PIŁKI HALOWEJ

REGULAMIN PRASKIEJ LIGI PIŁKI HALOWEJ

 Organizacja Ligi

 

1.  Organizatorem Ligi jest Obwód Praga Południe ZHR z siedzibą na ul. Jakubowska 18 w Warszawie

2.  Decyzje w sprawie Ligi podejmuje Zarząd Ligi powołany przez organizatora. Zarządowi Przewodniczy Prezes Ligi powołany przez organizatora.

3.  Zarząd Ligi ma prawo podjąć decyzję o wykluczeniu danej drużyny z rozgrywek w przypadku:

a)      nie dopełnienie formalności zgodnie z punktami regulaminu,

b)      nie opłacenie należności finansowych w terminie,

c)      nie sportowego zachowania się zawodników w czasie meczu i poza nim,

d)      notoryczne łamanie regulaminu.

4.  Wszystkie sprawy związane z protestami, karami i wykroczeniami rozpatruje Zarząd Ligi

4a. Zarząd Ligi ma prawo po konsultacjach z kapitanami do wprowadzenie zmian w organizacji Ligi.

Uczestnicy

5.  Uczestnikami zawodów mogą być uczniowie szkół średnich oraz młodzież akademicka, dorośli młodzi duchem – amatorzy.

5a Wyklucza się udział w rozgrywkach zawodników grających obecnie i w przeszłości w ligach: III, II, I oraz drużynach Ekstraklasy (dawniej IV, III, II, I Liga). Zakaz dotyczy również: Ekstraklasy PL Futsalu (dawniej I liga PLF) oraz Młodej Ekstraklasy.

5b W wyjątkowych sytuacjach za zgodą Zarządu Ligi mogą być dopuszczeni zawodnicy, których udział w ligach I, II, III, (dawniej II, III, IV Liga) miał miejsce więcej jak 3 lat temu.

5c Dopuszczeni są również zawodnicy grający w przeszłości w ligach: III, II, I (dawniej II, III i IV Liga) mający ukończone 35 lat.

5d W przypadku stwierdzenia naruszenia tego przepisu zawodnik zostaje natychmiast wykreślony z udziału w rozgrywkach, a zespół ukarany walkowerem z wszystkich rozegranych spotkań.

6.  Zawodnik który nie ukończył 18 lat musi posiadać zgodę od opiekunów prawnych na udział w Lidze. Opiekunowie biorą odpowiedzialność za przestrzeganie regulaminu przez uczestnika.

7. Zawodnicy sami ponoszą koszty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków.

8. W rozgrywkach, w każdym z zespołów mogą brać udział tylko zawodnicy zgłoszeni w rozgrywkach na liście imiennej zgłoszenia drużyny.

9. Zawodników można zgłosić i uzupełnić skład tylko do rozpoczęcia 3 meczu drużyny. Zmian można dokonać tylko w połowie rundy, przed pierwszym meczem rundy rewanżowej.W wyjątkowych sytuacjach decyzje o dopuszczeniu kolejnego uczestnika może podjąć Zarząd Ligi.

10. W rozgrywkach mogą brać udział tylko zawodnicy nie mający przeciwwskazań zdrowotnych, za co biorą pełną odpowiedzialność oraz potwierdzają podpisem na liście imiennej zgłoszenia drużyny sami uczestnicy.

11. Zakazany jest udział jednocześnie w meczach dwóch drużyn w edycji. W przerwie między turami w połowie edycji (I tura – mecze i II tura – rewanże), dozwolona jest zmiana drużyny lub wykreślenie zawodników nie grających. Zakaz dotyczy również drużyn grających na różnych halach (boiskach) w ramach PLPH.

11a  W Lidze Mistrzów składy drużyn są takie same jak w rozgrywkach ligowych (pod warunkiem prawidłowego dopisania, choćby w ostatniej kolejce), bez możliwości zmian i dopisania zawodników po zakończenia rozgrywek.

Drużyny

 12. Zgłoszenie drużyn do rozgrywek następuje poprzez dokonanie wpłaty wpisowego i jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu.

13.  Podpis kapitana drużyny na karcie zgłoszenia drużyny traktowany jest jako oświadczenie o zapoznaniu się wszystkich członków drużyny z regulaminem Ligi.

14. Drużyny biorące udział w rozgrywkach występują w jednakowych strojach i obuwiu sportowym. Sędzia prowadzący ma prawo nie dopuścić do gry zawodników, którzy nie spełniają w/w wymogów.

14a W I ligach obowiązuje bezwzględnie zasada jednolitych strojów.

 

Zasady rozgrywek

15. Za zwycięstwo przyznaje się 3 pkt., za remis 1 pkt., za przegraną 0 pkt., a za walkower drużynie przegranej -1 pkt. i 0:3 (0:5 w przypadku rozgrywek halowych) w bramkach. O kolejności w tabeli decydują zdobyte punkty, a przy ich równej liczbie wynik bezpośredniego meczu, następnie różnica bramek ze wszystkich meczów i większa liczba strzelonych bramek.

15a Drużyna za oddanie 2 lub kolejnego walkowera wnosi opłatę karną w wysokości 100 zł płatną przed następną kolejką. W przypadku nie wniesienia opłaty lub po 3 nieuzasadnionym walkowerze drużyna może zostać wykluczona z rozgrywek.

15b Drużyna za zgodą drużyny przeciwnej lub innych drużyn może przełożyć mecz pod warunkiem pisemnego zgłoszenia prośby do Zarządu Ligi najpóźniej w terminie 7 dni przed terminem meczu.

15c Za wyznaczenie dodatkowego terminu poza terminarzem drużyna zwracająca się o zmianę terminu wnosi dodatkową opłatę w wysokości kosztów meczu  płatną najpóźniej w dniu wniesienia prośby.

15d Prośba o zmianę terminu bez zgody przeciwnika lub innych drużyn, bez opłaty lub wniesione po terminie nie będą rozpatrywane.

16.   Pierwsze trzy drużyny, najlepszy strzelec, najskuteczniejszy bramkarz oraz najlepszy zawodnik i bramkarz wybrani przez kapitanów otrzymają puchary i nagrody (w miarę możliwości finansowych).

17.   Kapitan odpowiada za podanie nazwisk strzelców oraz podpisanie protokołu niezwłocznie po zakończeniu meczu.

17a Zmiana danych w późniejszym terminie oraz reklamacje z tym związane nie będą uwzględniane.

17b Kapitan jest odpowiedzialny za sprawdzenie w terminarzu aktualnej godziny meczu wieczorem we wtorek poprzedzający mecz.

18.  Obsługę sędziowską rozgrywek zapewnia organizator Ligi.

19.  Drużynie wykluczonej z rozgrywek nie przysługuje zwrot kosztów.

20.  W uzasadnionych przypadkach kapitan drużyny może zwrócić się do sędziego o sprawdzenie tożsamości drużyny przeciwnej. Powyższa prośba musi być zgłoszona sędziemu przed rozpoczęciem meczu lub w przerwie meczu.

21.   Na hali drużyna musi rozpocząć mecz w minimum czteroosobowym składzie (bramkarz + 3 w polu), na boisku ze sztuczną trawą: w systemie 8X8 w minimum składzie sześcioosobowym (bramkarz+ 5 w polu), a w systemie 6X6 w minimum składzie pięcioosobowym (bramkarz + 4 w polu)

 

Zasady gry

22.  Każdy mecz trwa 2 x 20 minut z 2 minutową przerwą.

22a Za zgodą drużyn jest możliwa modyfikacja organizacja Ligi

23.  Na hali występują zespoły złożone z 5 zawodników (w tym bramkarz), a ilość zmian w trakcie meczu jest nieograniczona.

23a Na boisku ze sztuczną trawą zespoły są złożone z 6 zawodników (w tym bramkarz),  a ilość zmian w trakcie meczu jest nieograniczona

24.  W lidze obowiązują przepisy gry w piłkę nożną halową PLPH.

25. Na obiekcie, gdzie toczyć się będą rozgrywki, obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu (za wyjątkiem wyznaczonych do tego celu miejsc) oraz spożywania napojów alkoholowych ( z piwem włącznie).

26. Wykluczony zawodnik zostaje odsunięty od gry w tym spotkaniu oraz dostaje zakaz występowania w najbliższych dwóch meczach. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Ligi może postanowić o zwiększeniu kary do wykluczenia z ligi włącznie lub na pisemny wniosek kapitana o ograniczeniu kary.

26a Zakaz nie dotyczy czerwonych kartek za zagranie ręką.